โครงการ “The Research and Demonstration on Thalassemia Prevention”

โครงการ “The Research and Demonstration on Thalassemia Prevention”

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ สุทัศน์ ฟู่เจริญ และ อ. ดร. นายแพทย์ กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ ได้รับเชิญจากทาง Prof. Ping Chen รองผู้อำนวยการ Thalassemia Research Institute, Guangxi Medical University เพื่อร่วมหารือความร่วมมือในโครงการ “The Research and Demonstration on Thalassemia Prevention” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ministry of Science and Technology of The People’s Republic of China ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางใหม่ ๆ ในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย และทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของแต่ละประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ ยังได้เข้าพบ Prof. Zeng Zhiyu อธิการบดีของ Guangxi Medical University เพื่อรายงานความก้าวหน้าของความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืนของโครงการต่อไป