โล่เกียรติยศดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น

โล่เกียรติยศดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล