10 th Anniversary Institute of Molecular Biosciences

10 th Anniversary Institute of Molecular Biosciences

งานวันสถาปนาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 10 พ.ศ. 2562 และการแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์สิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 17

การแสดงปาฐกถาฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สุธี ยกส้าน ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน เป็นผู้แสดงปาฐกถา ในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมวัคซีนในบริบทสังคมไทย” โดยได้นำเสนอถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ โดยยึดมั่นตามแนวทางการดำเนินงานของ ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ ในการพัฒนาวัคซีนให้เกิดประโยชน์ในสังคมไทย และในช่วงสุดท้ายเป็นการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ประเภทวิชาการ/วิจัย ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทิสา ถาน้อย