ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ได้แก่
อ.ดร. อลิสา ทับสุวรรณ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อ.ดร. ดวงฤดี ธารรำลึก ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชุติกร นพรัตน์ ได้รับตำแหน่ง นักวิจัย 2