61-ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน ได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์