61-เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ รุ่นที่ 38

   เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล” 

รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 4–15 มิถุนายน 2561 (ปิดรับสมัครทางออนไลน์)

รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม–9 พฤศจิกายน 2561 ( สมัครด่วน )

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Download ระเบียบการ

ลงทะเบียนอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม