62-การอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์ / การประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์
การประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปี 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
http://medequip.st.mahidol.ac.th