62-การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Microbiome”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Microbiome”


Closed

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Microbiome”
ระหว่างวันที่ 19–20 มีนาคม 2562
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

การวิจัยไมโครไบโอม (microbiome) เป็นการวิจัยที่เพิ่งเริ่มต้นแต่กลับพบว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์ นักวิจัยได้ค้นพบว่าในร่างกายมนุษย์ มีเซลล์จำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์ โดยที่เซลล์มนุษย์เป็นเพียง 1 ใน 10 ส่วนของจำนวนเซลล์ทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกาย อีก 9 ส่วนที่เหลือคือจำนวนเซลล์ของจุลินทรีย์ที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายนี้ รวมเรียกว่า ไมโครไบโอม ซึ่ง ไมโครไบโอมนี้มีความเกี่ยวโยงกันระหว่าง ยีน และร่างกายของมนุษย์ เป็นตัวบ่งบอกสภาวะสุขภาพของมนุษย์ เช่น โรคอ้วน, การตอบรับวัคซีน HIV ในผู้หญิง, ภูมิคุ้มกันเด็ก, ภาวะออทิสซึม และความกังวล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและผู้ที่มีความสนใจในไมโครไบโอม จึงกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Microbiome” เพื่อเผยแพร่ความรู้ และเทคนิคพื้นฐาน ให้แก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ โดยแบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าใจหลักการทฤษฎีพื้นฐาน การประยุกต์ใช้ข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป

Poster

หนังสือขออนุมัติจัดอบรม

รายละเอียดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Microbiome”

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

*** Admin ****