ประหยัดพลังงานเริ่มที่ตัวคุณเอง

 การอบรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562  เรื่อง ประหยัดพลังงานเริ่มที่ตัวคุณเอง

วิทยากรจาก กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
19 ธันวาคม 2562
13.30-15.30 น.
ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
จัดโดยคณะกรรมการจัดการพลังงาน