62-Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system

   Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม จึงกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system”
เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคนิคพื้นฐาน และ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม คริสเปอร์-แคสไนน์ ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยแบ่งการอบรม เป็น

  • ภาคบรรยาย 1 วัน (วันที่ 8 มค. 62 มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 1,200 บาท) รับจำนวน 52 ราย หรือ
  • ภาคบรรยายและปฏิบัติการ รวม 4 วัน (วันที่ 8-11 มค. 62 มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 8,500 บาท) รับจำนวน 48 ราย

การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8–11 มกราคม 2562 เวลา 09.00–16.30 น.

ณ ห้องบรรยาย C405 และห้องปฏิบัติการ D401 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

   ระเบียบการอบรม

  หนังสือขออนุมัติจัดอบรม

    Register Online

    รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

  *** Admin ***