About

 

ประวัติความเป็นมา

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการควบรวมของ 2 ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล คือ “สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  และ “สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์”

ปี พ.ศ. 2524 จัดตั้ง “สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ทำงานค้นคว้าวิจัยทางด้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล

ปี พ.ศ. 2535 ได้รับการสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาคารวิจัยอย่างเต็มรูปแบบขึ้นในพื้นที่ของศาลายา ด้วยงบประมาณก่อสร้างประมาณ 392 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์อีก 24 ล้านบาท โดยถือเป็นอาคารหลังแรกและเป็นศูนย์รวมของการมีห้องปฏิบัติการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อย่างครบถ้วน “สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแหล่งผลิต วิจัย พัฒนาและเป็นหน่วยงานกลางทางวิชาการด้านอณูวิทยาพันธุศาสตร์ และพันธุศาสตร์    อ่านต่อ.. 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์: เป็นสถาบันวิจัยชั้นน าระดับโลก ด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล (To be a world-class research institute in the field of molecular biosciences)

นิยามสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก หมายถึง เป็นสถาบันวิจัยที่มีความโดดเด่นเรื่องวิจัย วิชาการ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม มีเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ มีรายได้เลี้ยงองค์กรได้ และเพียงพอที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรทุกระดับมีความผูกพัน และภาคภูมิใจในองค์กร

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ ได้แก่ h-index ของสถาบันฯ จำนวนและการอ้างอิงเฉลี่ยของผลงานวิจัยตีพิมพ์ หลักสูตร ได้รับรองมาตรฐานสากล รายได้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา และผลประเมินความผูกพัน

พันธกิจ:

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ ระดับนานาชาติ 2. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก 3. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม 4. ส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความสุข สามัคคี ปลอดภัยและสอดคล้อง กับนโยบายสีเขียว 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในด้านการศึกษาและวิจัย เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และนวัตกรรม มุ่งสู่ความเป็นสถาบันฯ วิจัยระดับโลก 6. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อ การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

ค่านิยม : WE MB

W = Wisdom สั่งสมความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา E = Excellence มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในทุกด้าน M = Mastery เชี่ยวชาญ รู้จริง สมเหตุ สมผล B = Belonging เป็นบุคคลของส่วนรวม สร้างสามัคคี        อ่านต่อ..