63-Advanced manuscript tutoring for Ph.D. student

จัดโครงการ Advanced manuscript tutoring for Ph.D. student  เพื่อให้นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสามารถผลิตบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์สำหรับการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จัดโครงการ Advanced manuscript tutoring for Ph.D. student มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสามารถผลิตบทความวิชาการที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์สำหรับการสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี Prof. Dr.Duncan R. Smith และ Assoc. Prof. Dr.Albert Ketterman เป็นผู้ช่วยชี้แนะแนวทางในการเขียนบทความทางวิชาการขั้นสูงแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

 

ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 1. นางสาวอัญชลี นิรชานนท์ โทร. 02 441 9003-7 Ext. 1212 หรือ Email: anchalee.nir@mahidol.edu
2. นางสาววริษา ด้วยดี โทร 02 441 9003-7 Ext. 1331 หรือ Email: warisa.dua@mahidol.ac.th

Read more

Poster