การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
บุคลากรสถาบันฯ และหน่วยจากจากคณะใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สำหรับผู้ใหญ่และในเด็กเล็ก และการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินลมหายใจ โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการช่วยชีวิตที่ถูกต้องก่อนนำส่งต่อสถานพยาบาล และการฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละสถานี ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นโดย คณะกรรมการด้านการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท iDS Medical Systems