ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพ

ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ จำนวน 195 รายการ ดังรายละเอียด
   รายละเอียด