Announcement Finance/Procurement

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_(e-bidding)

 • 1.รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างเอกสารฯ View
 • 2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฯ    View
 • 3. ประกาศเชิญชวน View
 • 6.BOQ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL View
 • 7.BOQ Blank form งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL View
 • 8.BOQ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL View
 • 9. ขอบเขตงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPeL View
 • 10. แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง View
 • 11. งวดงานงวดเงิน View
 • 13. ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ View
 • 14. ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

รายละเอียดข้อกำหนด


แบบแปลน

ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 1 ร้าน
เอกสารแนบ

All Link