ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_(e-bidding) 1.รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างเอกสารฯ 2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฯ    3. ประกาศเชิญชวน 6.BOQ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL 7.BOQ Blank form งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL 8.BOQ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL 9. ขอบเขตงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPeL 10. แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง 11. งวดงานงวดเงิน 13. ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 14. ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ รายละเอียดข้อกำหนด Read More …

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 จากสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สุธี ยกส้าน ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

โล่เกียรติยศดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รางวัลระดับดี) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.ภูชิต โนนจุ้ย กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลระดับดี) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 1 ร้าน

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิตวรา วิกัน อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”