สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพล ศรีอ่อนรอด นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Presentation Award” จากงานวิจัยเรื่อง “GENETIC DIVERSITY OF Babesia bovis BASED ON SPHERICAL BODY PROTEIN 2 (sbp-2) GENE IN CATTLE IN PHATTHALUNG PROVINCE, THAILAND” โดยมี รศ. ดร. นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 Read More …

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัต ปุณยกนก นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรประภา ดวงไชยเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรับรางวัล “Best Oral Presentation Award” จากผลงานวิจัยเรื่อง “DNA Barcoding Analysis and Phylogenetic Relationships of Phytophthora melonis” ในงาน The 33rd Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จับมือ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์

  7 ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตฐาน ESPReL ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 32 เรื่อง “โรงพยาบาลอัจฉริยะและความมั่นคงด้านสุขภาพ”