โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใช้สารเคมี (ESPReL) ใน MB

Read More …

Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF

MB KM “แนวทางการขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF)” Read More …