1.งานวิจัย : การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2” หัวข้อ รายละเอียด ชื่องานวิจัย:(Research topic): การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2” คณะ/สาขาวิชา(Faculty/Program): สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาและความสำคัญ(Background and importance): มันสำปะหลังเป็นรากฐานหนึ่งของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีเท่าเดิม แต่ความต้องการผลผลิตที่มากขึ้น ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังก็คือ การพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา(Scope of research/Study Areas): พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น โดยการคัดเลือกนั้นจะเป็นการผสมผสานการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังแบบดั่งเดิม ร่วมกับการนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก / ศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.ระยอง, จ.นครราชสีมา Read More …

ประกาศ ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ [เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ] |  

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวณัฐพร พากเพียร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2) นางสาววิภาพร ขนอม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณภา สอนใจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 (One Distinguished Thesis Award) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก (รางวัลวิทยานิพนธ์ดี) จากวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Understanding Thalassemia: Benefits and Deficits” โดยมี Prof. Dr. Duncan Richard Smith เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.วิภา จึงจตุพรชัย กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.เฉลิมพร องศ์วรโสภณ ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร. นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ ”