ประกาศ ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ [เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 221 รายการ] |  

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_(e-bidding)

ประกาศสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหารสวัสดิการ จำนวน 1 ร้าน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์) เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 120 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) เรื่อง ขายทอดตลาดสินทรัพย์พัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ จำนวน 120 รายการ * ผู้ประมูลยื่นเอกสารประมูล : 18 ก.พ. 2564 :11.01 – 11.11 น. * เริ่มประมูลราคา : 11.12 น. ห้อง A107 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   อ่านรายละเอียด

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ จำนวน 195 รายการ ดังรายละเอียด    รายละเอียด 

   ประกาศ-เรื่องประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุดชั้น3 และพื้นที่ด้านนอกสถาบัน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)