ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ กุมาร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเคมีอินทรีย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิภา จึงจตุพรชัย เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาชีวเคมี

รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.โสรยา จาตุรงคกุล (กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล) ในโอกาสที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรางวัลศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ที่ปรึกษาสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “มหิดลทยากร” ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Congratulations, Class of 2020

 Congratulations, Class of 2020!! สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (MGGE) และหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ (NS) ประจำปีการศึกษา 2563

"ศาสตราจารย์" สาขาชีวเคมี

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุญเสริม ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาชีวเคมี