ติดแผ่นโปสเตอร์ และ สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานภายในสถาบัน

สถาบันฯ ได้จัดทำการประชาสัมพันธ์และติดแผ่นโปสเตอร์ และ สติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานภายในสถาบัน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการประหยัดพลังงาน

Conservation of Energy

กิจกรรมอบรมความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงาน” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน โดยบุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก ได้เปิดการอบรมเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

ENERGY AND CLIMATE CHANGE AT MB

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้ให้ความสำคัญของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จึงให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ให้เกิดลุกลามใหญ่โตอันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สถาบันฯ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย แผน โครงการ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับหน่วยงานหลักทางมหาวิทยาลัยมหิดล มาโดยตลอด