O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ตามแบบ สขร. 1)

  แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 63 แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม – มีนาคม 64

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   เว็บไซต์การจัดซื้อ – จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

    เว็บไซต์การจัดซื้อ – จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง