O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 2560 ฉ2 ประกาศหลักเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 2560 ฉ3 ประกาศหลักเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ 2560 ประกาศหลักเกณฑ์วิธีสรรหานักวิจัยศักยภาพสูง 2564 ประกาศหลักเกณฑ์สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง และทดลองงาน 2556 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่   แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2562