ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

  ติดต่อ> การจัดการข้อร้องเรียน   ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล   มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล การรับข้อร้องเรียน 

  คำสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ที่ 181-2561 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ยึดถือและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล คำสั่งสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ที่ 16-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564