สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 32 เรื่อง “โรงพยาบาลอัจฉริยะและความมั่นคงด้านสุขภาพ”

สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 32 เรื่อง “โรงพยาบาลอัจฉริยะและความมั่นคงด้านสุขภาพ

Read More …

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “เครื่องช่วยหายใจหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่าง”

สมัครเข้าอบรมหลักสูตรเครื่องช่วยหายใจสำหรับช่างเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์

Read More …

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล

Read More …