KM เรื่อง ” มารู้จักงบประมาณวิจัย ววน. และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย “

  KM เรื่อง ” มารู้จักงบประมาณวิจัย ววน. และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
บรรยายโดย : ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

Read More …