ขอเชิญ อาจารย์/นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัย และให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

MB KM ขอเชิญเข้าร่วมฟัง เรื่อง “การเตรียมข้อมูลและเอกสารขอตั้งงบประมาณหมวดงบลงทุน”