ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 32 เรื่อง โรงพยาบาลอัจฉริยะและความมั่นคงด้านสุขภาพ (Smart Hospital and Health Security)

MOU สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต

ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล จับมือ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์