รางวัลส่วนงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัลส่วนงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม (ระดับ 5 ดาว) แก่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโครงการส่งเสริมทักษะทางการเงินสำหรับคนวัยทำงาน ประจำปี 2565 (FIN.ดี Happy Life) ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย Read More …

รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2564

  7 ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตฐาน ESPReL ประจำปี 2564
Read More …

โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

Read More …

Outstanding Research Laboratory on Fire and Chemical Safety, following ESPReL standard

15 ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2563 จากศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)

Read More …

MU Energy Awards 2017

ขอแสดงความยินดี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่มีระดับคะแนนผ่านเกณฑ์การประกวด MU Energy Awards 2017 การบริการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล