โล่เกียรติยศดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น

โล่เกียรติยศดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
รศ. ดร. น.สพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา
กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การเกษตรระดับโมเลกุล

Read More …

รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รางวัลระดับดี)

รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รางวัลระดับดี)
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.ภูชิต โนนจุ้ย
กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับโมเลกุล

Read More …

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลระดับดี)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา (รางวัลระดับดี)
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ อุดมกิจ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง

Read More …

สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน เป็นผู้ประดิษฐ์ กรรมวิธีการตรวจโปรตีนเดงกีในปัสสาวะด้วยวิะอีลิซา ที่ได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 12478

สถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สุธี ยกส้าน เป็นผู้ประดิษฐ์ กรรมวิธีการตรวจโปรตีนเดงกีในปัสสาวะด้วยวิะอีลิซา ที่ได้รับสิทธิบัตรเลขที่ 12478

รางวัล “บุคลากรต้นแบบ

รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”
รางวัล “บุคลากรต้นแบบ”
ในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

Read More …