สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายนิติพล ศรีอ่อนรอด นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย “Best Presentation Award” จากงานวิจัยเรื่อง “GENETIC DIVERSITY OF Babesia bovis BASED ON SPHERICAL BODY PROTEIN 2 (sbp-2) GENE IN CATTLE IN PHATTHALUNG PROVINCE, THAILAND” โดยมี รศ. ดร. นสพ.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 Read More …

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัต ปุณยกนก นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรประภา ดวงไชยเงิน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ในโอกาสที่ได้รับรับรางวัล “Best Oral Presentation Award” จากผลงานวิจัยเรื่อง “DNA Barcoding Analysis and Phylogenetic Relationships of Phytophthora melonis” ในงาน The 33rd Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology and International Conference เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษายอดเยี่ยม มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ในพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวณัฐพร พากเพียร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 2) นางสาววิภาพร ขนอม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณภา สอนใจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 (One Distinguished Thesis Award) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก (รางวัลวิทยานิพนธ์ดี) จากวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Understanding Thalassemia: Benefits and Deficits” โดยมี Prof. Dr. Duncan Richard Smith เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก