รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรรณภา สอนใจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 (One Distinguished Thesis Award) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาเอก (รางวัลวิทยานิพนธ์ดี) จากวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “Understanding Thalassemia: Benefits and Deficits” โดยมี Prof. Dr. Duncan Richard Smith เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

Read More …