2.งานวิจัย : กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1 หัวข้อ รายละเอียด ชื่องานวิจัย:(Research topic): กุ้งก้ามกรามแปลงเพศ MU1 คณะ/สาขาวิชา(Faculty/Program): ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาและความสำคัญ(Background and importance): กุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญที่อันดับต้นๆ ที่มีมูลค่าสูง เป็นที่นิยมของผู้บริโภคเนื่องจากมีเนื้อมากและมีมันที่หัวที่อร่อย นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มยำ เผา หรือย่าง แต่ปริมาณผลผลิตกุ้งก้ามกรามนั้นมีความไม่แน่นอน เนื่องจากมีอัตรารอดต่ำ โตช้า ขาดแคลนลูกกุ้งก้ามกรามที่มีคุณภาพ ปลอดโรค รวมถึงเกษตรกรเสียโอกาสในการจำหน่ายผลผลิต เนื่องจากผลผลิตกุ้งก้ามกรามมีสัดส่วนเพศเมียและกุ้งจิ๊กโก๋ มากกว่ากุ้งก้ามกรามเพศผู้ โดยเพศเมียและกุ้งจิ๊กโก๋มีราคาถูกกว่ากุ้งเพศผู้ค่อนข้างมาก จึงได้มีการพยายามปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้กุ้งที่มีคุณภาพดี อัตรารอดสูง โตเร็ว ปลอดโรค และพัฒนาเทคนิควิธีการคัดแยกเพศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโดยเป็นการเลี้ยงแบบเพศผู้ล้วน Read More …

1.งานวิจัย : การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2” หัวข้อ รายละเอียด ชื่องานวิจัย:(Research topic): การพัฒนามันสำปะหลังสายพันธุ์ “พิรุณ 1” และ “พิรุณ 2” คณะ/สาขาวิชา(Faculty/Program): สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาและความสำคัญ(Background and importance): มันสำปะหลังเป็นรากฐานหนึ่งของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีเท่าเดิม แต่ความต้องการผลผลิตที่มากขึ้น ดังนั้นแนวทางในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังก็คือ การพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น ขอบเขต/พื้นที่ศึกษา(Scope of research/Study Areas): พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังให้มีปริมาณแป้งและผลผลิตที่สูงขึ้น โดยการคัดเลือกนั้นจะเป็นการผสมผสานการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังแบบดั่งเดิม ร่วมกับการนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือก / ศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.ระยอง, จ.นครราชสีมา Read More …