อบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านเครื่องมือแพทย์ การประชุมวิชาการประจำปีทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปี 2562