โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสำหรับการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์