โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใช้สารเคมี (ESPReL) ใน MB

Read More …

การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล

สมัครเข้าอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

Read More …