รับรางวัล Champion KM Faculty

รางวัล Champion KM Faculty ประจำปี 2565

28 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร สรรพานิช รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้ารับรางวัล Champion KM Faculty ประจำปี 2565 จากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา