Complaint MB

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการร้องเรียน

มีแบบฟอร์มฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ดาวน์โหลดได้

แบบฟอร์มร้องเรียน-Doc Complaint form-Pdf คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบัน

Complaint

ข้อร้องเรียน หมายความว่า เรื่องที่ผู้รับบริการได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะต้องเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ตาม และการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น คำชมเชย การสอบถามหรือขอข้อมูล รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ (ป.ป.ท) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
Institute of Molecular Biosciences > Complaint MB
S

เหตุแห่งการร้องเรียน/ประเภทของข้อร้องเรียน

(1) ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือส่วนงาน ได้แก่ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำใดที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ร้องเรียน
   1.1 การประพฤติผิดมิชอบในหน้าที่ และการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 1.2 การจัดการศึกษาไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
   1.3 การบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การลา การกำหนดค่าตอบแทน การเปลี่ยนและโอนย้ายตำแหน่ง เป็นต้น
   1.4 ทุนการศึกษา เช่น การจัดสรรทุนการศึกษาที่ได้ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด การพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาไม่ชอบ/ไม่เป็นธรรม
   1.5 การคัดลอกผลงานทางวิชาการและวรรณกรรม (Plagiarism)
   1.6 อื่นๆ
(2) ข้อร้องเรียนการให้บริการ ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
(3) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

หมายเหตุ นิยามตามข้อ 1 ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560


Institute of Molecular Biosciences > Complaint MB

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

1 จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมรับเรื่องราวร้องเรียน

2. กำหนดหลักเกณฑ์การรับ การพิจารณา และการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับแนวทาง ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

3. รับและดำเนินการเรื่องร้องเรียน โดยเริ่มตั้งแต่พิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน ให้คำแนะนำและคำปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น

4. ให้ความช่วยเหลือในด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหา และจัดทำรายงาน พร้อมเร่งรัดการ ดำเนินงาน

5. ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. รายงานผลการดำเนินการ และแจ้งผลความคืบหน้าให้นักศึกษา บุคลากร/ผู้รับบริการ ทราบภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนประจำสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลกำหนด

7. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการประจำสถาบันฯ ทราบทุก 6 เดือน

8. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


Institute of Molecular Biosciences > Complaint MB

รายชื่อคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน

(1)ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
narattaphol.cha@mahidol.ac.th
ที่ปรึกษา
(2)รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
apinunt.udo@mahidol.ac.th
ประธานกรรมการ
(3)รองผู้อำนวยการฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้
narisorn.kit@mahidol.ac.th
กรรมการ
(4)เลขานุการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
natthanit.sri@mahidol.edu
กรรมการ
(5)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทร  สรรพานิช
arthorn.san@mahidol.ac.th
กรรมการ
(6)นางสุปราณี  สุขกมลสันติพร
supranee.suk@mahidol.edu
กรรมการ
(7)รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร  องศ์วรโสภณ 
chalermporn.ong@mahidol.ac.th 
กรรมการ
(8)นางสาวชนิกานต์  บุญช่วย
chanikarn.boo@mahidol.ac.th
กรรมการ
(9)นายชาตรี  มานะอุดมการ
chatri.man@mahidol.ac.th
กรรมการ

Institute of Molecular Biosciences > Complaint MB

ช่องทางร้องเรียน

หมายถึง ช่องทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

(1) ติดต่อด้วยตนเอง โดยผู้รับบริการสามารถขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

(2) ทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งไปที่ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

(3) ตู้รับฟังความเห็นของมหาวิทยาลัย

(4) ส่งไปยังช่องทางที่ส่วนงานกำหนด

- ตู้รับฟังความเห็นของส่วนงาน

- E-mail มายังเลขาฯ คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนประจำสถาบันฯ

- ไปรษณีย์ ส่งมายังสถาบันฯ โดยจ่าหน้าซองถึงประธาน คณะกรรมการฯ


Institute of Molecular Biosciences > Complaint MB

หลักเกณฑ์การรับ-ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียน

ลักษณะของข้อร้องเรียนที่สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณา

ข้อร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาลงในแบบแจ้งข้อร้องเรียนจากกองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือแบบแจ้งข้อร้องเรียน (แบบ จรร.1) จากคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนประจำสถาบันฯ