Conservation of Energy

กิจกรรมอบรมความรู้ให้กับบุคลากรของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เรื่อง “การอนุรักษ์พลังงาน” โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน โดยบุคลากรของสถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก ได้เปิดการอบรมเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา