ENERGY AND CLIMATE CHANGE AT MB

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้ให้ความสำคัญของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จึงให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่ให้เกิดลุกลามใหญ่โตอันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สถาบันฯ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย แผน โครงการ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับหน่วยงานหลักทางมหาวิทยาลัยมหิดล มาโดยตลอด