ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ งาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์_(e-bidding)

 • 1.รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างเอกสารฯ View
 • 2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฯ    View
 • 3. ประกาศเชิญชวน View
 • 6.BOQ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL View
 • 7.BOQ Blank form งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL View
 • 8.BOQ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPReL View
 • 9. ขอบเขตงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐาน ESPeL View
 • 10. แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง View
 • 11. งวดงานงวดเงิน View
 • 13. ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ View
 • 14. ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

รายละเอียดข้อกำหนด


แบบแปลน