การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย” ด้วยระบบออนไลน์ Zoom

ผู้ที่สมัครลำดับที่ 51 เป็นต้นไป ได้รับสิทธิสำรองที่นั่งในการเข้าร่วมอบรม หากผู้แจ้งความประสงค์ลำดับที่ 1-50 ไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนในเวลาที่กำหนด ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสมัครของท่าน และเลื่อนผู้สมัครสำรองลำดับต่างๆ เข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ

ภาคบรรยายและปฏิบัติการ จำนวน 50 ราย

ค่าลงทะเบียนรายละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล”
เลขที่บัญชี 016-2-10322-3
และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : ratinan.jee@mahidol.ac.th
นางสาวรตินันทร์ จีนสมุทร์

ระหว่างวันที่ 28–29 ตุลาคม 2564
เวลา 08.3016.00 น.  
จัดโดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Read more

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารโครงการอบรม เอกสารประชาสัมพันธ์

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

นางสาวชนิกานต์  บุญช่วย
โทรศัพท์ 09 9245 1698  หรือ 0 2441 9003–6 ต่อ 1205 หรือ 1242
e-mail address : chanikarn.boo@mahidol.ac.th
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

[ “รับเพิ่มอีก จำนวน 1 ที่” :หมดเขตรับสมัคร ภายในวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ]