การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย”

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม
อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Download เอกสารโครงการ/  รายละเอียด

Read more

รายชื่อผู้ลงทะเบียน 

*** Admin ***