KM-หลักการเขียนหนังสือราชการ


KM-หลักการเขียนหนังสือราชการ
นางณัฐวรรณ ศรีจินดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ “หลักการเขียนหนังสือราชการ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. โดยหัวข้อที่ให้อบรม ได้แก่ ประเภทของหนังสือราชการ, ตัวอย่างหนังสือ, โครงสร้างหนังสือราชการ, การใช้คำในหนังสือราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read more