กิจกรรม KM เรื่อง “รับจ้างวิจัย”

   หัวข้อ KM “เรื่อง รับจ้างวิจัย


เรื่อง “รับจ้างวิจัย”

วิทยากร: นายอำนาจ ชะนะมา
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

เรื่อง “การเบิกจ่าย”

วิทยากร: นางสาวรตินันทร์ จีนสมุทร์
หน่วยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

  Read more

 

Online Register View

(บรรยายเป็นภาษาไทย)
ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.–14.30 น.
การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

ลงทะเบียนภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02-441-9003 ต่อ 1208 อีเมล klairung.sri@mahidol.ac.th