กิจกรรม KM

กิจกรรม KM :Topic “Scaling up: how to go from a bench to a factory”


Speaker: รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CTO และ Co-Founder บริษัทใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30–14.30 น.
ลงทะเบียน: 13.15 น.–13.30 น.
บรรยาย: 13.35 น.–14.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 ม.ค. 2565
Read more


Online Register View

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาวณัฐติยา เดชพรหม
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.02-441-9003 ต่อ 1218 อีเมล Nuttiya.dec@mahidol.ac.th