กิจกรรม KM : เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Q1, Top1, Top10) และทำอย่างไรให้ผลงานตอบโจทย์ SDGs”

กิจกรรม KM : เรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพวารสาร (Q1, Top1, Top10) และทำอย่างไรให้ผลงานตอบโจทย์ SDGs

(บรรยายเป็นภาษาไทย)

วิทยากร:
นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว
นักบริหารงานวิจัย
หัวหน้างานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล


Online Register View

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00–15.00 น.
การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
Meeting number:
Password: MBkm24

ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางนารีรัตน์ เนียมทอง
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2441-9003 ต่อ 1215 อีเมล: nareerat.nea@mahidol.ac.th