การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง “ประกาศใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล : ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และการตรวจสอบผลงานตีพิมพ์เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย”


ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00–12.00 น.
การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

Read more | KM Schedule

ลงทะเบียนภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2564


Online Register View

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางนารีรัตน์ เนียมทอง หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร.0 2441 9003-7 ต่อ 1215
อีเมล nareerat.nea@mahidol.ac.th