หัวข้อ KM “เทคนิคการเขียน Thesis ให้สำเร็จตามแผน”

หัวข้อ KM “เทคนิคการเขียน Thesis ให้สำเร็จตามแผน

Online Register View


Read more

(บรรยายเป็นภาษาไทย)

วิทยากร:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตวรา วิกัน
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30–14.30 น.
การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางนารีรัตน์ เนียมทอง
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2441-9003 ต่อ 1215 อีเมล: nareerat.nea@mahidol.ac.th