กิจกรรมอบรม

กิจกรรมอบรม

  กิจกรรมอบรม เรื่อง “ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Online Register View

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

โดยระบบออนไลน์ WebEx Meeting (อบรมฟรี!)

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา ทุกชั้นปี นักวิจัย อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ที่สังกัดสถาบันฯ หรือ นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานอื่น ๆ แต่ปฏิบัติงานภายในสถาบันฯ ทั้งผู้ที่เคยอบรมมาแล้ว หรือยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี สามารถสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงต่าง ๆ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิจัย

[บรรยายเป็นภาษาไทย]

กิจกรรมอบรม โครงการอบรม | กิจกรรมอบรม เอกสารขอจัดอบรม