กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

[widget id=”ajaxsearchlitewidget-3″]

แนวปฏิบัติและนโยบายของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  

3.ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
อัตราค่าเช่า-ค่าบำรุงอื่น ๆ

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าบริการ-ผลิต-จำหน่าย

 

อื่นๆ

4.ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล